Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!

 

                                              ZAPROSZENIE

 

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ  zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KKPSZ Oddział w Bytowie  , które odbędzie  się w dniu 31.03.2017r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

 

       Porządek Obrad:

 

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie członków  .                                       

 --  przyjęcie porządku obrad:

2.      Powołanie Prezydium Walnego Zebrania tj. Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

3.      Powołanie Protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.

5.      Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

6.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7.      Ukonstytuowanie się Komisji i odczytanie Protokołu.

8.      Dyskusja nad pkt. 6

9.      Podjęcie Uchwał w sprawach: Zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Udzielenia Absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10.  Wybory: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Zjazd Krajowy.

11.  Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia naszego Oddziału.

12.  Wręczenie legitymacji członkowskich (legitymacje otrzymają członkowie, którzy zapłacą na zebraniu składkę w kwocie 600 zł za cały rok lub dostarczą potwierdzenie dokonania przelewu ).

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Ogłoszenie wyników wyborów.

15.  Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

 

Ze względu na ważność  omawianych tematów obecność obowiązkowa. 

                                                                      

Z kominiarskim pozdrowieniem 

   Prezes Jan Gański                     

Ostatnie zdjęcia

 
 

     Korporacja Kominiarzy Polskich jest Stowarzyszeniem Zawodowym zrzeszającym najlepszych i najrzetelniejszych mistrzów kominiarskich.

     Korporacja Kominiarzy Polskich posiada 17 oddziałów terytorialnych w całej Polsce. Oddział kaszubsko – pomorski z siedzibą w Bytowie jest najmłodszym oddziałem.
     Do nadrzędnych celów członków Korporacji Kominiarzy Polskich należy aktywna troska o dobre imię zawodu całej branży kominiarskiej, a także porządkowanie wielorakich branżowych spraw techniczno - prawnych.
     Mistrzowie zrzeszeni w Korporacji czynią starania, aby wspólnie rozwiązywać istniejące problemy związane z budową i eksploatacją przewodów i urządzeń kominowych. Wszystkie wykonywane usługi odbywają się zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego i wszelkimi normami, które obowiązują na terenie całego kraju.
     Rekomendowani przez Korporację Kominiarzy Polskich mistrzowie kominiarscy nieustannie się doszkalają. Biorą udział we wszystkich branżowych szkoleniach, spotkaniach z Ministrem Budownictwa oraz wszelkich targach i pokazach nowości związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych. Dzięki temu są ekspertami w swoim zawodzie.

     Kominiarze - członkowie Korporacji deklarują rzetelną i uczciwą współpracę ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi, tj.: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpitale, muzea, gospodarstwa domowe itp.

Lista wszystkich rekomendowanych kominiarzy znajduje się na stronie www.kominiarze.info

.